Articole

Concurs pentru ocuparea postului vacant MUNCITOR

Concurs pentru  ocuparea postului vacant : MUNCITOR

 
LICEUL TEORETIC „STEPHAN LUDWIG ROTH” MEDIAȘ
 
 • Angajator : Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” Mediaș
 • Tip Angajator : Instituții locale
 • Categoria postului : Funcție contractuală
 • Tipul Postului : Permanent
 • Nivelul postului : Funcție de execuție
 
Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” cu sediul în: loc. Mediaș, Piața George Enescu nr 7, jud. Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de muncitor.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificată prin  Hotărârea de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr.854/11.2014.
Condiții generale  pentru ocuparea  postului(cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specific necesare în vederea  participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor -  studii medii de specialitate în domeniul electromecanic (constituie avantaj deținerea de diplome sau atestate profesionale).
 • cunoștințe avansate în domeniul electromecanic
 • asumarea  responsabilității și echilibru emoțional
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
4 - 8 ianuarie 2021 , ora 9 - 14.00: perioada în care se  depun dosarele
8 ianuarie 2021, evaluarea dosarului 
11 ianuarie 2021, orele 9.00 proba scrisă
12 ianuarie 2021, orele 9.00 proba practică
12 ianuarie 2021, orele 10.00 proba interviu
              Va fi admis candidatul cu punctajul cel mai mare.  La egalitate de puncte se va face     departajarea în funcție de următoarele criterii:
 • cunoștințe practice
 • experiența profesională
 
     Conform  art. 6, al Regulamentului–cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat;
 4. Carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă   vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar care atesta faptul că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția solicitată / o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
 6. Certificat de integritate comportamentală cf Art. 18, alin.(1) al Legii 118/2019.
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 8. Curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
             In cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care  este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă  sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teoretic „Stephan Ludwig Roth” din Mediaș , Piața George Enescu nr 7, telefon  0269844406, int. 8001.
 
Tematica :
 1. Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire și a echipamentelor acestora ;
 2. Lucrări de reparații și de întreținere a mobilierului școlar, a ușilor, ferestrelor, parchetului, etc. ;
 3. Lucrări de reparații și de întreținere ale instalațiilor sanitare/termice, etc.;
 4. Noțiuni generale de sănătate și securitate în muncă.
 Bibliografie :
 1. Legea 319/2016 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă ;
 2. Hotărâre Guvern Nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 3. Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor ;
 4. ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 5. Legea nr.53/2003/2003- Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare (drepturile și obligațiile salariaților, drepturile și obligațiile angajatorului).
 
Activitatea prestată  de salariat se  realizează  într-un interval de timp de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
DIRECTOR,
Prof. ION Elena Teodora

COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.