Obiect de activitate

Extras din statutul asociației

Art.1. Denumirea asociaţiei este: Asociaţia Vivat Academia Mediaş, prescurtat AVAM.

Art.2. AVAM funcţionează în temeiul hotărârii adunării de constituire din 15.02.2007

Art.3. AVAM este o asociaţie nonguvernamentală, nonprofit, democratică şi apolitică fiind o organizaţie cu personalitate juridică.

Art.4. Activitatea AVAM se desfăşoară conform prevederilor prezentului statut, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art.5. AVAM are sediul în România, municipiul Mediaş, str. Marțian Negrea 60.Sediul Asociaţiei poate fi mutat la o altă adresă din Mediaş în baza aprobării Adunării Generale cu majoritate simplă de voturi. În caz de urgenţe, Consiliul Directorpoate decide mutarea sediului, cu aprobarea ulterioară a Adunării Generale.

Art.6.  Durata activităţii asociaţiei este nelimitată.

Art.7.  Scopul asociaţiei îl constituie susţinerea întregii activităţi instructiv-educative şi extracurriculare desfăşurate în cadrul Liceului Teoretic “Stephan Ludwig Roth” din   Mediaş, precum şi sprijinirea materială şi financiară a elevilor şi personalului didactic al acestuia. Asociaţia va sprijini liceul şi în cazul în care acesta îşi va schimba denumirea sau sediul.

Art.8.  În realizarea acestui scop AVAM îşi propune ca obiective:
 • a. sprijinirea unor activităţi realizate de către elevii şi/sau profesorii şcolii: spectacole, baluri, cercuri pentru elevi, concerte, expoziţii, serate literare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seminarii, mese rotunde, concursuri, olimpiade, excursii de studiu, dezbateri, aniversări, prelegeri, parteneriate şcolare, schimburi de elevi, festivaluri artistice şi folclorice, competiţii sportive, vizite, excursii, congrese, alte activităţi culturale, ştiinţifice, de agrement, turistice şi sportive etc.;
 • b.  sprijinirea elevilor cu situaţie materială precară, orfanilor, al celor cu handicap, cu cerinţe educative speciale sau suferind de boli cronice, prin acordarea de burse sociale şi alte ajutoare materiale sau financiare, pentru a-şi putea definitiva studiile liceale;
 • c. sprijinirea acţiunilor de voluntariat şi de caritate organizate de şcoală sau a acţiunilor la care elevii sau profesorii şcolii participă;
 • d. acordarea de premii pentru realizări deosebite ale elevilor sau ale personalului didactic al şcolii;
 • e. sprijinirea elevilor cu înclinaţii şi capacităţi deosebite;
 • f.  sprijinirea activităţilor de formare continuă a personalului didactic şcolii inclusiv prin acordarea unor burse de studiu;
 • g. stimularea activităţii de cercetare a elevilor şi profesorilor inclusiv prin finanţarea unor stagii de documentare sau de practică;
 • h. contribuţia la dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi la înbunătăţirea condiţiilor de studiu şi muncă;
 • i.  sprijinirea lucrărilor de investiţii sau reparaţii (inclusiv  reparaţiile capitale);
 • j.  întreprinderea de acţiuni pentru crearea unei baze sportive şi de agrement proprii care să fie pusă la dispoziţia elevilor şi personalului şcolii;
 • k. sprijinirea elaborării sau traducerii de manuale de către profesorii şcolii, elaborarea de culegeri de probleme, realizarea de culegeri de texte sau alte auxiliare pentru învăţământ, de material didactic, de lecţii pe suport electronic etc.;
 • l.  sprijinirea editării de publicaţii: revista şi anuarul şcolii, lucrări ştiinţifice sau metodice ale profesorilor sau elevilor şcolii, culegeri de studii prezentate la simpozioane sau sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de şcoală (singură sau în colaborare), lucrări ale elevilor etc.;
 • m. sprijinirea activităţilor de protecţie a mediului înconjurător iniţiate de şcoală şi a celor la care aceasta participă;
 • n. sprijinirea participării şcolii la acţiunile de punere în valoare a siturilor istorice ale Mediaşului şi zonei limitrofe din punct de vedere turistic;
 • o. sprijinirea înfiinţării unei  asociaţii a elevilor din liceu şi a activităţii acesteia;
 • p. sprjinirea, în limitele posibilităţilor, a profesorilor pensionaţi din liceu aflaţi în dificultate;
 • q. preluarea în administrare a unor fonduri fixe (clădiri, terenuri etc.) necesare pentru desfăşurarea propriei activităţi sau a activităţii Liceului Teoretic ,,Stephan Ludwig Roth”;
 • r.  editarea unui periodic propriu şi înfiinţarea unei staţii de radio şi a uneia de televiziune proprii pentru a face cunoscută activitatea Asociaţiei; acestea se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor legale în domeniu;
 • s. sprijinirea înfiinţării şi dotării unui cabinet medical la dispoziţia elevilor şi personalului şcolii;
 • t. sprijinirea amenajării şi dotării cabinetelor de informatică, fizică şi chimie, istorie, geografie, biologie, psihologie, AEL, a sălii şi terenurilor de sport; achiziţionarea de cărţi  pentru biblotecă şi pentru premii; realizarea de abonamente la publicaţii din ţară sau străinătate, necesare activităţii instructiv-educative; realizarea unei colecţii numismatice;
 • u. sprijinirea înfiinţării unui mic muzeu de istorie a şcolii şi a unuia de ştiinţe naturale;
 • v.  colaborarea cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi instituţii din ţară şi străinătate în vederea realizării scopului propus.

Art.12. Membrii AVAM se împart în:
 • a) membrii-fondatori, acestea sunt persoanele care au înfiinţat Asociaţia;
 • b) membrii-asociaţi, acestea sunt persoane fizice sau juridice, care aderă      la scopurile propuse de Asociaţie, participă activ la derularea programelor, achită taxa de înscriere şi cotizaţia şi au drept de vot; membrii-asociaţi pot fi  reprezentaţi  de o altă persoană fizică când aceasta este în incapacitate de a participa;
 • c) membrii-simpatizanţi.

Art.40. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. Primul Consiliu Director va fi format din membrii fondatori.
Consiliul Director este compus din:
 • un preşedinte;
 • un vicepreşedinte;
 • un trezorier;

Art.50. Fondurile băneşti pot proveni din:
 1. taxe de înscriere şi cotizaţii ale membrilor;
 2. contribuţii benevole din partea membrilor Asociaţiei sau a altor persoane;
 3. donaţii, sponsorizări, subvenţii sau legate din ţară şi din străinătate;
 4. desfacerea în condiţii legale a unor bunuri primite în acest scop din ţară sau străinătate;
 5. taxe sau bilete de intrare la acţiunile organizate de către Asociaţie;
 6. valorificarea publicaţiilor editate de Asociaţie;
 7. încasările de la manifestările cultural-artistice, sportive, de învăţământ şi de cercetare;
 8. activităţi economice productive proprii, desfăşurate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 9. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 10. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 11. contribuţiile filialelor în cotă de 30% din cotizaţiile membrilor acestora;
 12. fonduri atrase de la Uniunea Europeană, de la state membre ale Uniunii Europene sau de la alte state;
 13. alte venituri obţinute cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 
Membrii fondatori ai Asociației VIVAT ACADEMIA sunt:
 • Profesor DORIN CHIRA, directorul liceului
 • Profesor VALENTINA OREIAN, directorul-adjunct al liceului
 • Profesor HELMUTH KNALL
 • ADRIANA LAȚA, președintele Comitetului Reprezentativ al Părinților
 • CRISTINA CRIȘAN

 
 C.I.F 21448822
 Cont IBAN: RO62BRDE330SV22981253300
 BRD Mediaş

COOKIE

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru optimizarea conținutului și îmbunătățirea performanței platformei. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră că pagina noastră web să poată seta fișiere de tip cookie în browserul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, setări și retragerea acceptului, vă rugăm să accesați pagina Politică de cookies

Acceptă

Acceptă cookie-urile.

Politica de cookies

Mai multe informații.